Indywidualne Porady Psychologa

Potrzebujesz pomocy psychologa? Zapraszamy!

Porady w obszarach: 

 

Rozwój osobisty:

 · Problemy w relacjach w związkach

 · Problemy w relacjach z dziećmi

 · Brak poczucia sensu w życiu, brak celów 

 · poczucie chaosu - budowanie równowagi w życiu, 

 · niska samoocena, brak poczucia pewności 

 

oraz zmiany zawodowe: 

  · doprecyzowaniu zawodowych celów;

 · określeniu mocnych stron i zidentyfikowaniu realnych możliwości;

 · budowaniu motywacji i pozytywnego nastawienia do zmiany;

 · opracowaniu konkretnych kroków działania - strategii realizacji celów zawodowych

 

 Zagadnienia związane z rodzicielstwem, prokreacją:

 Niepowodzenia prokreacyjne,

 Akceptacja ciąży,

 Reorganizacji celów życiowych (zawodowych i osobistych) w związku z wejściem w nową rolę,

 Świadomym przygotowanie do macierzyństwa/ojcostwa – wizja i cele macierzyństwa/ojcostwa,

 Wzmacnianiu pewności siebie w roli matki/ojca,

 

Zapisy telefoniczne: 33-810-12-55 

 

Zapraszamy do współpracy !

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.

 

Źródło: Wikipedia

 

Zapraszamy osoby chętne do współpracy jako wolontariusze w naszym Stowarzyszeniu.

 

Prosimy o kontakt z Zarządem.