Zajęcia w Ośrodku Wspierania Rodziny

 

  Stowarzyszenie Wspierania Rodziny proponuje bezpłatne zajęcia w Ośrodku Wspierania Rodziny w następujących pracowniach:

 

/ Na czas zajęć dla dorosłych zapewniamy zajęcia rozwojowe dla dzieci /

Pracownia krawiecka:

 • kurs kroju i szycia;
 • szydełkowanie;
 • robienie na drutach;
 • haftowanie

Pracownia artystyczna:

 • kurs makramy artystycznej:
 • malowanie na szkle, witraż;
 • praca z modeliną i glinką, ceramika;
 • zręczne ręce;
 • tkactwo;
 • decoupage - serwetkowa technika zdobienia;
 • projektowanie i wyrób biżuterii;
 • makramowe dodatki do ubioru

 Poradnia psychologiczna:

 • indywidualne spotkania z psychologiem;
 • warsztaty psychoedukacyjne Szkoła dla Rodziców;
 • warsztaty komunikacji interpersonalnej

Radca prawny:

 indywidualne spotkania z prawnikiem - porady prawne, pomoc w redagowaniu pism urzędowych, wniosków do sądu itp.  

Szkoła gospodarstwa domowego:

 • nauka gotowania;
 • nauka pieczenia;
 • robienie przetworów domowych;
 • planowanie budżetu domowego;
 • umiejętne gospodarowanie produktami żywnościowymi i prawidłowe ich przechowywanie;
 • dbanie o wystrój i estetykę domu rodzinnego;
 • savoir vivre;
 • dekorowanie stołu na różne okazje (dobór zastawy, dodatków);

Poradnictwo rodzinne:

 • poradnia rodzinna z nauką naturalnego planowania rodziny, pielęgnowania niemowląt, karmienia piersią;
 •  w przygotowaniu: kursy i mediacje rodzinne
 • organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej rodzinom, samotnym matkom oraz wszystkim zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.

Opieka nad dziećmi:

  • gry i zabawy edukacyjne;
  • gry i zabawy ruchowe;
  • rozwijanie wyobraźni dzieci;
  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowo-ruchowej (układanki, puzzle, klocki);
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci;
  • zajęcia manualne (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny);

zajęcia dostosowane są do wieku dzieci

Pracownia komputerowa:

 • konsultacje w sprawach dotyczących użytkowania smartfonów, tabletów, laptopów, czytników książek; 
 • kursy komputerowe dla osób dojrzałych;
 • warsztaty komputerowe dla osób pragnących poszerzyć i utrwalić znajomość problematyki komputerowej;
 • zajęcia praktyczne użytkowania programów PhotoScape, GIMP, obróbka cyfrowa zdjęć;

 

 

 

Wspomóż nas

Możesz wspomóc naszą działalność wpłacając darowiznę na konto Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej ul. Bystrzańska 55C nr: 19 1240 6449 1111 0010 8724 3735.

Za każdą wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy!

 

Cele Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej prowadzi Ośrodek Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej, przy ulicy Bystrzańskiej 55C.

  Celem działalności Stowarzyszenia jest pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, w miarę posiadanych możliwości, by rodzina mogła samodzielnie funkcjonować, między innymi w zakresie:

- Podnoszenia i pogłębiania jakości życia małżeńskiego i rodzinnego.

- Obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz właściwych warunków jego rozwoju.

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

- Działalności charytatywnej.

- Ochrony i promocji zdrowia.

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

- Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- Porzadku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

- Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

- Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

- Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

- Promocji i organizacji wolontariatu.

 

Patron Stowarzyszenia

Święty Arcybiskup JÓZEF BILCZEWSKI urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach koło Kęt, na terenie obecnej diecezji Bielsko-Żywieckiej, dawnej Krakowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Wilamowicach i w Kętach, uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, gdzie uzyskał dyplom maturalny w roku 1880. Dnia 6 lipca 1884 roku został wyświęcony na kapłana w Krakowie przez kardynała Albina Dunajewskiego. W 1886 roku uzyskał doktorat z teologii na uniwersytecie wiedeńskim. Po ukończonych studiach w Rzymie i w Paryżu habilitował się w roku 1890 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Rok później został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, piastując przez pewien okres funkcję dziekana Wydziału Teologicznego a także rektora Uniwersytetu. Jako profesor był bardzo ceniony przez studentów oraz cieszył się szacunkiem i przyjaźnią swoich kolegów - pracowników naukowych Uniwersytetu. Dużo pracował naukowo zyskując sobie, pomimo stosunkowo młodego wieku, sławę cenionego naukowca. Jego niepospolite zalety umysłu i serca nie uszły uwagi ówczesnego cesarza Austrii Franciszka Józefa, który przedstawił go Ojcu Świętemu, na wakującą stolicę metropolitarną we Lwowie. Papież Leon XIII ustosunkował się pozytywnie do propozycji cesarskiej mianując dnia 17 grudnia 1900 roku 40-letniego księdza prałata Józefa Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego.

Złożona sytuacja społeczna, gospodarcza, narodowościowa i religijna sprawiała, że kierowanie tak dużą archidiecezją nie było łatwe i wymagało od jej pasterza niezwykłego hartu ducha i mocnej wiary zakorzenionej w osobistym kontakcie z Bogiem. Księdza arcybiskupa Józefa Bilczewskiego wyróżniała ogromna dobroć serca, wyrozumiałość, pokora, pobożność, pracowitość i gorliwość duszpasterska, które płynęły z wielkiej miłości Boga i bliźniego.

Obejmując archidiecezję lwowską przedstawił bardzo jasny program duszpasterski, który zamknął w słowach: «Oddanie się całopalne za sprawę Kościoła świętego ». Wskazywał, między innymi, na potrzebę rozwijania nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i częstego przystępowania do Komunii świętej.

Szczególną formą posługi księdza arcybiskupa Józefa Bilczewskiego były listy pasterskie i odezwy kierowane do kapłanów i wiernych archidiecezji lwowskiej. Podejmował w nich aktualne problemy wiary i moralności oraz bieżące sprawy społeczne. Wyjaśniał sprawy kultu Najświętszego Sakramentu i Serca Jezusowego, praktyki spowiedzi świętej, wychowania religijno-moralnego dzieci i młodzieży w rodzinie oraz w szkole. Uczył miłości do Kościoła katolickiego i Ojca Świętego.

Zależało mu przede wszystkim na licznych i świętych powołaniach kapłańskich. Według niego kapłan powinien być przede wszystkim nauczycielem wiary i narzędziem Chrystusa, stając się ojcem, zarówno dla bogatych jak też i dla biednych. Zastępując Chrystusa na ziemi ma być szafarzem sakramentów, dlatego całe swoje serce powinien poświęcić sprawowaniu Eucharystii, by karmić Lud Boży Ciałem Chrystusa. Zachęcał kapłanów do adoracji Najświętszego Sakramentu. W liście pasterskim poświęconym kultowi Eucharystii zapraszał kapłanów do udziału w stowarzyszeniach kapłańskich, których celem było ożywienie gorliwości: Stowarzyszenie Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu i Stowarzyszenie Pomocy Biednym Kościołom Katolickim.

Równocześnie wiele troski poświęcił przygotowaniu dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy św. i chciał, by każda katecheza prowadziła dzieci i młodzież do Eucharystii.

Arcybiskup Bilczewski fundował kościoły i kaplice, szkoły i ochronki, krzewił oświatę. Wspierał duchowo bądź materialnie wszystkie ważniejsze dzieła powstające w Archidiecezji Lwowskiej. Jego świątobliwe życie wypełnione modlitwą, pracą i dziełami miłosierdzia sprawiło, że cieszył się wielkim szacunkiem wśród wszystkich wyznań, obrządków i narodowości. W czasie jego pasterzowania nie doszło do poważniejszych konfliktów narodowościowych czy religijnych. Był orędownikiem jedności, zgody i pokoju.

W sprawach społecznych opowiadał się zawsze po stronie ludu i ubogich. Nauczał, że fundamentem życia społecznego powinna być sprawiedliwość dopełniona przez miłość chrześcijańską. W czasach I wojny światowej, kiedy ludzkimi duszami zawładnęła nienawiść i pogarda, ukazywał ludziom nieskończoną miłość Boga, zdolną do przebaczenia i darowania wszystkich grzechów. Przypomniał o konieczności zachowania Bożych przykazań i wzajemnej miłości. Wrażliwy na sprawy społeczne, rodziny i młodzieży odważnie proponował rozwiązywanie trudności w oparciu o przykazania miłości Boga i bliźniego.

W ciągu 23 lat duszpasterzowania przemienił oblicze archidiecezji lwowskiej. Jego rozległa działalność apostolska została przerwana przez śmierć, która nastąpiła dnia 20 marca 1923 roku. Był na nią przygotowany i przyjął ją spokojnie, jako wolę Bożą, którą uważał dla siebie zawsze za świętą. Odszedł z tego świata w powszechnej opinii świętości. Stosownie do swego życzenia został pochowany na cmentarzu Janowskim we Lwowie, na którym grzebano biednych, pragnąc spoczywać wśród ubogich, dla których był zawsze ojcem i opiekunem.

Staraniem archidiecezji lwowskiej przeprowadzono proces beatyfikacyjny księdza arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, którego pierwsza faza została zakończona dnia 18 grudnia 1997 roku ogłoszeniem przez Ojca Św. Jana Pawła II heroiczności cnót. W czerwcu 2001 roku został uznany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jako cudowny fakt nagłego, trwałego i niewytłumaczalnego co do sposobu, uzdrowienia dziewięcioletniego chłopca Marcina Gawlika z bardzo ciężkich poparzeń, dokonanego przez Boga za wstawiennictwem Arcybiskupa Bilczewskiego, co otwarło drogę do jego beatyfikacji. Dokonał jej Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 26 czerwca 2001 roku we Lwowie podczas swej podróży apostolskiej na Ukrainę.

Kanonizacja arcybiskupa Józefa Bilczewskiego przez papieża Benedykta XVI odbyła się 23 października 2005 roku w Rzymie. Datę kanonizacji wyznaczył jeszcze Jan Paweł II.

Źródło: www.vatican.va
 

Więcej artykułów…

 1. Kontakt
 2. Historia
 3. o nas