Cele Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej prowadzi Ośrodek Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej, przy ulicy Bystrzańskiej 55C.

  Celem działalności Stowarzyszenia jest pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, w miarę posiadanych możliwości, by rodzina mogła samodzielnie funkcjonować, między innymi w zakresie:

- Podnoszenia i pogłębiania jakości życia małżeńskiego i rodzinnego.

- Obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz właściwych warunków jego rozwoju.

- Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

- Działalności charytatywnej.

- Ochrony i promocji zdrowia.

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

- Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

- Porzadku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

- Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

- Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

- Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

- Promocji i organizacji wolontariatu.